SITUATION IDAG

Nästan varje företag i Sverige är idag drabbat av diagnostiserade med psykisk ohälsa som ångest, depression eller sömnsvårigheter. Ett betydande antal som tillkommer är de som mår dåligt på våra arbetsplatser men inte kommit så pass långt att de fått en diagnos. Vi vet att i vissa fall arbetar man inte med grundorsaken till den psykiska ohälsan utan bara med symptomen och detta skapar höga kostnader på våra företag både på kort och lång sikt.

På varje arbetsplats räknar vi minst med att 3 % av medarbetarna lever i relationer där våld förekommer och där arbetsprestationen påverkas i någon form, något som drabbar både män och kvinnor i form av nedgång av produktivitet. Detta gäller även medarbetarna kring dessa individer. Medvetenheten har ökat hos samhällets aktörer, till exempel har Försäkringskassan utbildat 2 800 handläggare i området våld i nära relation – frågan är och har varit hur adresserar man detta bäst? Vi tror oss vara en del av lösningen på spåret, genom att arbeta uteslutande med företag på liknande sätt som de konsulter vilka arbetar med alkohol och droger räddar vi människor från en plattform och nivå där de kan räddas och använder den plattformen de värdesätter på ett effektivt sätt för dem och för företaget.

Genom att bry sig om hur medarbetare har det på jobbet och i hemmet förbättras produktiviteten genomgående på våra företag. Precis som alkohol- och drogmissbruk är våld i nära relation ett privat problem som till slut blir ett arbetsplatsproblem. Det gäller att medvetandegöra och hantera effekterna av våld i nära relation, samt att i förekommande fall erbjuda en fungerande behandling som ett led i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

 

SITUATION IDAG

Idag sjukskrivs drygt 1 person i timmen för att de har blivit utsatta för våld i nära relation. Var 20:e minut anmäls en misshandel orsakad av våld i nära relation – Tyvärr är dessa siffror toppen av ett isberg.

I de allra flesta fall då personen tagit det stora steget till att anmäla till polisen har våldet redan pågått under en lång tid.

 

HÖGA KOSTNADER

För arbetsgivare ger hot och våld i nära relation samma negativa effekter som alkohol- och drogmissbruk. I vissa fall uppstår också missbruk på grund av utsattheten – med resultat att man förgäves rehabiliterar för drogmissbruk medan grundorsaken till missbruket kvarstår. Det handlar om höga återkommande kostnader. Både i form av korta sjukskrivningar, vilka i vissa fall pågår under flera år. Och längre sjukskrivningar, där arbetsgivaren har overheadkostnader även om Försäkringskassan står för sjuklönen. Det finns givetvis risker med medarbetare som mår dåligt och är på arbetet i alla branscher och dessa kan vara omfattande beroende av bransch. Vidare påverkas den psykosociala miljön negativt och arbetsmiljön blir i värsta fall ohållbar för hela gruppen där följdeffekter kan bli att kollegor sjukskriver sig för ohälsa. Även arbetsprestationer försämras och kompetensanvändningen blir ineffektiv. Allt detta genererar omfattande produktivitetsförluster. För att inte nämna det mänskliga lidandet hos den drabbade medarbetaren!

 

 

 

 

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

HUR DU DRABBAS SOM ARBETSGIVARE

© Copyright. All Rights Reserved.