SITUATION IDAG

Nästan varje företag i Sverige är idag drabbat av diagnostiserade med psykisk ohälsa som ångest, depression eller sömnsvårigheter. Ett betydande antal som tillkommer är de som mår dåligt på våra arbetsplatser men inte kommit så pass långt att de fått en diagnos. Vi vet att i vissa fall arbetar man inte med grundorsaken till den psykiska ohälsan utan bara med symptomen och detta skapar höga kostnader på våra företag både på kort och lång sikt.


Idag sjukskrivs drygt 1 person i timmen för att de har blivit utsatta för våld i nära relation. Tyvärr är också dessa siffror toppen av ett isberg.


På varje arbetsplats räknar vi minst med att 3 % av medarbetarna lever i relationer där våld förekommer och där arbetsprestationen påverkas i någon form, något som drabbar både män och kvinnor i form av nedgång av produktivitet. Precis som alkohol- och drogmissbruk är våld i nära relation ett  problem som blir ett arbetsplatsproblem. För att uppfylla arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ska du i förekommande fall erbjuda en fungerande behandling.


HÖGA KOSTNADER

För arbetsgivare ger hot och våld i nära relation samma negativa effekter som alkohol- och drogmissbruk. I vissa fall uppstår också missbruk på grund av utsattheten – med resultat att man förgäves rehabiliterar för drogmissbruk medan grundorsaken till missbruket kvarstår och nya rehabiliteringsinsatser får göras efter en tid. Kostnaderna är återkommande, både i form av korta sjukskrivningar, vilka i vissa fall pågår under flera år. Och längre sjukskrivningar, där arbetsgivaren har overheadkostnader även om Försäkringskassan står för sjuklönen. Det finns givetvis risker med medarbetare som mår dåligt och är på arbetet i alla branscher och dessa kan vara omfattande beroende av bransch. Vidare påverkas den psykosociala miljön negativt och arbetsmiljön blir i värsta fall ohållbar med resultat att andra kollegor sjukskriver sig för ohälsa. Även arbetsprestationer försämras och kompetensanvändningen blir ineffektiv. Allt detta genererar omfattande höga kostnader vilka till viss del går att arbeta bort tillsammans med oss. För att inte nämna det mänskliga lidandet hos den drabbade medarbetaren!

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG